Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  16.03.2018 Проекти рішень з питань загальних зборів акціонерів 23.04.2018


  

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), повідомляє проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на «23» квітня 2018 року.

 

Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Маслєннікова Олена Олегівна; Член лічильної комісії: Філіпська Олена Вікторівна.        

 

2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Мілюшка Едуарда Івановича, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Чернобровську Кароліну Миколаївну.

 

3 питання: Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.    Затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік;

2.    Діяльність Дирекції Товариства у 2017 році визнати задовільною;

3.    Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

 

4 питання: Розгляд звіту Біржової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.    Затвердити звіт Біржової ради Товариства за 2017 рік;

2.    Діяльність Біржової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною.

 

5 питання: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.    Затвердити звіт Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 фінансовий рік;

2.    Діяльність Ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною.

 

6 питання: Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2017 рік.

 

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

 

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

У зв’язку з тим, що згідно чинного законодавства України прибуток організатора торгівлі має спрямовуватися на його розвиток та не підлягає розподілу між його акціонерами, прийняти рішення:

1. Направити 50 (п’ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2017 року, на формування Резервного капіталу Товариства;

2. Направити 50 (п’ятдесят) відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2017 року, на розвиток Товариства.

 

9 питання: Зміна типу та найменування Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Змінити тип та найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Фондова Біржа «Перспектива» на Приватне акціонерне товариство «Фондова Біржа «Перспектива» та визначити:

1.       Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНДОВАЯ БИРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»; 

англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «STOCK EXCHANGE «PERSPEKTIVA».

2.       Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»;

російською мовою: ЧАО «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»;

англійською мовою: «SE «PERSPEKTIVA» PrJSC.

 

10 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміну найменування міста Дніпропетровськ на місто Дніпро, зміну типу та найменування Товариства, та у зв’язку із набуттям чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства» з 01.05.2018 року.  

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові чергових загальних зборів акціонерів  – Мілюшко Едуарду Івановичу.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції Лобовій О.П. та Артеменко А.О., а також на здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

11 питання: Припинення повноважень членів Біржової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Припинити з 23.04.2018 року повноваження членів Біржової ради Товариства у попередньому складі:

     Член Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович;

Член Біржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович;

     Член Біржової ради – Чернобровська Кароліна Миколаївна.

 

12 питання: Обрання членів Біржової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.  Обрати Біржову раду Товариства з числа кандидатів, запропонованих для обрання акціонерами Товариства.

2.  Обрати Головою Біржової ради Товариства члена Біржової ради, який отримав найбільшу кількість голосів акціонерів Товариства.

3.  Ухвалили рішення про те, що згідно з ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Біржова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов’язки з 23.04.2018 року.

 

13 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Біржової ради Товариства на безоплатній основі. 

2. Уповноважити Директора Товариства Шишкова С.Є. на підписання цивільно-правових договорів з членами Біржової ради Товариства.

 

14 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

 

  Директор ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»   С.Є. Шишков

 

ProEmitent.INFO